Vabilo na redni Občni zbor

Spoštovani člani/ce PGD Breg ob Savi,

vabimo vas na redni letni Občni zbor PGD Breg ob Savi, ki bo potekal v soboto 18. februarja ob 19. uri v dvorani gasilskega doma na Bregu ob Savi.

Dnevni red:

  1. otvoritev in pozdrav,
  2. izvolitev organov Občnega zbora – delovno predsedstvo, zapisnikar, overovatelja zapisnika, verifikacijska komisija,
  3. poročila o delu – predsednika, poveljnika, tajnika, blagajnika, mentorja mladine, mentorja članic, nadzornega odbora,
  4. razprava na poročila in sprejem poročil (razpravljajo člani domačega društva),
  5. plan dela za 2017 – razprava in sprejem,
  6. finančni plan za 2017 – razprava in sprejem,
  7. besede in pozdravi gostov,
  8. izvolitev dveh delegatov za Občni zbor GZ MO Kranj,
  9. podelitev napredovanj, priznanj in odlikovanj,
  10. zaključek.

Občni zbor je sklepčen, če je navzočih nad polovico članov društva. Če ob napovedanem času ni prisotnih zadostno število članov, kljub temu, da so bili obveščeni, se zbor preloži za trideset minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, ne glede na število navzočih članov (21. člen statuta PGD Breg ob Savi).

Prosimo vas za točen prihod in za udeležbo v svečanih gasilskih uniformah, izjemoma tudi v delovnih.

Vljudno vabljeni!

Upravni odbor PGD Breg ob Savi