Zgodovina

Organizirano gasilstvo ima v Sloveniji že zelo dolgo tradicijo. Že leta 1869 so v Metliki ustanovili prvo gasilsko društvo. Tudi v Kranju so kmalu spoznali, da se z organiziranim in vodenim delom opravi več in so zato ustanovili gasilsko društvo. Prostovoljni gasilci so skrbeli za požarno varnost v svojem okolju po svojih najboljših močeh in znanju. Ljudje v okoliških krajih so začutili potrebo po zaščiti pred požari, zato so množično nastajala prostovoljna gasilska društva.

Tudi prebivalci vasi na robu Sorškega polja ob reki Savi niso držali križem rok. Sedli so za mizo in leta 1929 ustanovili gasilsko društvo, v katerem so sodelovali prostovoljci z Orehka, Drulovke in Brega. Imenovalo se je Prostovoljna gasilska četa Breg pri Kranju.

 

ustanovni člani društva

Prvo brizgal­no in 500 m cevi so kupili v Rosenbauerjevi tovarni v Celju. Cena brizgalne je znašala 6.000 din. Denar so zbrali na veselici. Brizgalne pa niso uporab­ljali samo za gašenje požarov, temveč so z njo črpali tudi vodo iz Save v vod­njake. Sprva je bila uporaba brizgalne v te namene brezplačna, kasneje pa so za uporabo zaračunali 20 din.

prevzem prve motorne brizgalne

Na sestanku 19.2.1933 so se pričeli dogovarjati o graditvi “turna” za sušenje cevi. V ta namen so pripravili tudi gledališko predstavo Razvalina življenja v Šmartinskem domu v Stražišču. V mesecu novembru pa so pričeli z zbiranjem materiala za izgradnjo doma. Domačini so prispevali les, pomagali pa so tudi z denarnimi prispevki. Mi­zarska dela sta opravljala mizarja Jožef Trilar in Franc Bitenc, zidarska dela pa zidar Svinec.

gradnja

Oktobra leta 1940 so na seji sklenili, da bodo organizirali pomožno gasils­tvo. Vanj so bili vključeni prebivalci, ki niso bili vojni obvezniki. Določili so nekaj veščih gasilcev, ki so pomožne gasilce učili ravnanja z orodjem in jih seznanjali z načini gašenja požarov. Februarja leta 1946 se je gasilska četa zopet zbrala na izredni letni skupščini. Vanjo je pristopilo 41 članov. Preimenovali so se v Prostovoljno gasilsko društvo. Jeseni leta 1954 so gasilci kupili gasilski avto, na katerega so bili zelo ponos­ni, saj so na razna tekmovanja in vaje do sedaj hodili s konji. Kupili so ga od tovarne Iskra v Kranju. Pri zbiran­ju sredstev so pomagali tudi prebivalci s prostovoljnimi prispevki, ki so jih gasilci pobirali po hišah. Avto jim je bil v veliko pomoč pri gašenju požarov. 25-letnico delovanja gasilskega društva so praznovali avgusta 1955. Na praz­novanje so povabili vsa okoliška društva iz gasilske zveze. Pripravili so bri­gadni nastop in uradni prevzem avtomobila. Vedno več pozornosti so posvečali gasilskemu podmladku. Zelo aktivno so delovale pionirske in mladinske čete, udeležili pa so se tudi brigadnih vaj. Julija 1956 so razvili nov prapor. Leta 1969 je Prostovoljno gasilsko društvo Breg praznovalo okroglo obletnico, 40 let prostovoljnega društva. Namesto veselice so organizirali zbiranje prostovoljnih prispevkov. Pri opremljanju gasilcev jim je pomagala tudi KS Orehek. Društvo je začelo aktivno sodelovati z drugimi društvi. Tako so avgusta 1972 v sodelovanju z industrijskim društvom tovarne Sava organizirali para­do, demonstracijo delovanja motorke, za zaključek pa so poskrbeli še z veselico. Začeli so aktivno sodelovati na vseh področjih. Samo v letu 1972 so s prostovoljnim delom nasuli 6 km ceste, napeljali elektriko v ga­silskem domu, nabavili prikolico in svečane uni­forme, pripravili razne prireditve, proslave in veselice. Društvo se je vseskozi otepalo finančnih težav. Kljub temu jim je us­pelo z dobro voljo in veliko truda 30. junija 1974 izročili svojemu namenu novo motorno brizgalno.

prevzem nove motorne brizgalne

Tako, kot pri zbiranju sredstev za motorno brizgalno, so vaščani krajevne skupnosti in delovne organizacije priskočili na pomoč tudi pri zbiranju sredstev za nov gasilni avto. Avto so pripeljali 28. januarja 1976 in ga 23. maja predali v uporabo svojemu namenu. Pripravili so veliko parado na kateri je sodelovalo 225 gasil­cev, 20 mladincev, 20 pionirjev, 26 praporov in 26 avtomobilov.

Gasilci so začeli vedno resneje poprijemati za delo. Izvajali so vzdrževalna dela v domu, pregledovali hidrante po vaseh, seznanjali prebivalce s pravilno požarno varnostjo in zaščito pred požari, se redno izobraževali in se udeleževali tekmovanj. Poskrbeli so tudi za podmladek in za učence OŠ Orehek pri­pravljali predavanja ter jim prikazali način gašenja. V letu 1984 so prevzeli motorno črpalko. V letu 1987 se je pokazala potreba po gradnji stolpa. Gradnja se je začela 13. aprila. Gasilce je čakala že nova naloga. Začeli so razmišljati o nakupu novega, sodobnejšega avtomobila in o tem, kako bi prišli do sredstev za plačilo le-tega. Zopet so zavihali rokave in s požrtvovalnim delom zbrali denar. Nov gasilni avto TAM 80 T 35 so predali svojemu namenu 26. avgusta 1990. Botra sta bila Vinko Kern in Marina Trilar.

prevzem gasilskega vozila TAM

Seznam dejavnosti gasilcev pa se je vedno bolj širil. Gasilci so postali vedno bolj pomembni in so skrbeli za splošno varnost vaščanov, posebno otrok. Tako so začeli izvajati v prvem tednu septembra prometno stražo na ne­varnih odsekih ceste in prvošolcem pomagali premagati prve nevarnosti na cesti do šole. Učence so obiskali v šoli in jim prikazali gašenje z gasilnimi aparati. Povabili pa so jih tudi na ogled gasilskega doma in njihove opreme. Na občnem zboru leta 1993 je bil za predsednika društva izvoljen Marko Šimnovec, za poveljnika pa Marjan Fajfar. Leta 1994 so praznovali 65. obletnico društva in dobili novo vozilo MER­CEDEZ MB 1000 D za prevoz oseb. Botra sta bila Miro Vidmar in Nada Rekar. Imeli so tudi sektorsko vajo na Orehku. Nov gasilski prapor so dobili leta 1995. Botra sta bila Franc Hvasti in Zden­ka Repnik. V letu 1997 so kupili avtocisterno ZASTAVA s prostornino za 1600 litrov vode in izvodi na visoki tlak. V tem letu je prišlo do zamenjave predsednika, Marka Šimnovca je zamenjal takratni tajnik Peter Mihelčič. Kmalu je začel pripravljati gradbeno dokumentacijo za prizidek in obnovo doma. Obnova se je začela jeseni leta 1998. S pomočjo krajanov Brega, Drulovke in Orehka ter drugih donatorjev so bila dela končana v jubilejnem letu 1999, ko je društvo praznovalo 70-letnico delovanja. V letu 2001 je poveljnika društva Franca Pečana zamenjal Triler Rok, ki je opravljal funkcijo do leta 2008.

V letu 2002 je gasilsko društvo s pomočjo vaščanov in pomočjo GZ MOK kupilo novo motorno brizgalno Rosenbauer Fox 2. Na občnem zboru leta 2005 je bil za novega predsednika društva izbran Marjan Fajfar. V letu 2007 je društvo s pomočjo vaščanov, obrtnikov in pomočjo GZ MOK kupilo novo vozilo Renault Master za prevoz moštva GVM-1.

V letu 2011 smo prejeli tudi najvišje priznanje in zahvalo za vsa opravljena dela s strani Mestne občine Kranj.

V letu 2012 smo pridobili novo cisterno s strani GRS Kranj ter z mladino na gasilskem kvizu dosegli zgodovinski uspeh, saj so pionirke postale državne prvakinje.

V letu 2013 in 2014 je bilo društvo zelo uspešno in delovno tako na operativnem kot preventivnem področju (vaje, izobraževanja, delo z mladino, člani in članicami itd.), kar gre zahvala vsem aktivnim članom društva ter v prvi vrsti predsedniku Andreju Langusu in poveljniku Marku Šimnovcu.