Predstavitev

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Breg ob Savi je voluntersko, samostojno, nepolitično in nestrankarsko združenje fizičnih oseb, ki deluje na podlagi Zakona o društvih in Zakona o gasilstvu. Opravlja gasilsko dejavnost, ki je humanitarna in se izvaja v javnem interesu. Namen delovanja PGD Breg ob Savi je neformalno združevanje občanov, da postanejo prostovoljni gasilci, ki lahko sestavljajo gasilsko enoto. V skladu s pooblastili, društvo opravlja preventivne in operativne naloge, ki se vežejo na dejavnosti varstva pred požarom, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanje na celotnem območju Orehka, Drulovke in Brega ob Savi. V primeru potreb s strani regije ali države pa sodeluje tudi pri intervencijah izven svojega požarnega okolja. Društvo je bilo v vseh letih delovanja aktivno tako na preventivnem kot operativnem področju torej pri gašenju požarov, reševanju ljudi in premoženja kot tudi pri elementarnih nesrečah.

V PGD Breg ob Savi so vključeni krajani vseh treh vasi, od teh 120 članov, članic in veteranov ter 50 pionirjev, mladincev in pripravnikov. Društvo skrbi za redno izobraževanje in strokovno usposabljanje članstva za primere požarov in drugih nevarnosti ter redno izvaja vaje in druga usposabljanja. Za izobraževanja in vaje ter ostale operativne naloge je v društvu odgovoren poveljnik, trenutno to funkcijo opravlja Marko Šimnovec. Društvo daje velik poudarek tudi usposabljanju gasilske mladine, kjer se preko celotnega leta odvijajo različne dejavnosti – od vaj za mladino, gasilske orientacije, gasilskih tekmovanj, gasilskega kviza ter izobraževanj za čin pionir in mladinec. Za mladino skrbijo mentorji pod vodstvom Staneta Porenta. Vedno večjo vlogo v društvu imajo tudi članice, ki se redno izobražujejo in aktivno sodelujejo tako na vajah, kot v različnih organih društva. V društvo skrbimo, da imamo ustrezno gasilsko zaščitno opremo kot tudi opremo za gašenje in reševanje ter izpravna gasilska vozila. Veliko pozornost namenjamo rednemu vzdrževanju inventarja, stavbe in okolice. Leta 2013 je društvo začel voditi predsednik Andrej Langus, ki je funkcijo prevzel od bivšega dolgoletnega predsednika Marjana Fajfarja.

Preko celotnega leta se izvaja tudi vrsta drugih aktivnosti povezanih s krajani, redno se preverja hidrantno omrežje, izvaja se občasno izobraževanje krajanov za delo z gasilnimi aparati, gasilci pa nase opozarjamo tudi ob novem letu. Prebivalce vasi Breg, Drulovka in Orehek obiščemo na domu, jim podarimo koledar in izrazimo voščilo. S tako pozornostjo si pridobimo marsikateri prostovojni prispevek.

Aktivno sodelujemo z Osnovno šolo Orehek, pomagamo pri vaji evakuacije in tudi pri ostalih aktivnostih (čistilni akciji, varovanju otrok v cestnem prometu prve dni novega šolskega leta, izvajamo redarstvo pri Čopkovem teku, itd.) Prav tako sodelujemo z obema krajevnima skupnostima – KS Orehek-Drulovka in KS Mavčiče, ki k delovanju društva pripomoreta s (namenskimi) finančnimi donacijami in tudi drugače pomagata društvu. Društvo pa vzajemno sodeluje z njima pri raznih prireditvah in drugih dejavnostih.

gasilski_dom_breg_ob_savi