Vabimo na redni letni občni zbor 25. februarja ob 19. uri

Svoje člane vabimo na redni letni Občni zbor PGD Breg ob Savi, ki bo potekal v soboto 25. februarja ob 19. uri v dvorani gasilskega doma na Bregu ob Savi.

Dnevni red:
1. otvoritev in pozdrav,
2. izvolitev organov Občnega zbora – delovno predsedstvo, zapisnikar, overovatelja zapisnika, verifikacijska komisija,
3. poročilo o delu, poročilo blagajnika, poročilo nadzornega odbora, poročilo verifikacijske komisije,
4. razprava na poročila in sprejem poročil (razpravljajo člani domačega društva),
5. razrešnica staremu odboru,
6. volitve novega odbora,
7. plan dela za 2023 – razprava in sprejem,
8. finančni plan za 2023 – razprava in sprejem,
9. besede in pozdravi gostov,
10. podelitev napredovanj, priznanj in odlikovanj,
11. zaključek.

Občni zbor je sklepčen, če je navzočih nad polovico članov društva. Če ob napovedanem času ni prisotnih zadostno število članov, kljub temu, da so bili obveščeni, se zbor preloži za trideset minut. Po preteku tega časa je Občni zbor sklepčen, ne glede na število navzočih članov (21. člen statuta PGD Breg ob Savi). Prosimo vas za točen prihod in za udeležbo v svečanih gasilskih uniformah, izjemoma tudi v delovnih.

Vljudno vabljeni!